Asociatia "Martorii Lui Iehova" din Romania

   A keresztség:

 

     A keresztség jelenti hogy valaki Isten akaratát cselekedni akarja és memutatja másoknak ezt az elhatározását, hogy alámeritkezve a vizben megteszi, (megkeresztelkedik). Isten az embernek szabad akaratott engedet hogy elhatározza kit akar szolgálni, vagy a vallásoknak és szektáknak, vagy pedig az élo Istennek. Jézus Krisztus is éretkoruságban keresztkekedet meg. Lukács 3:21-23, Isten törvényével összhangba: a 4 Mozes 4:3,35,37,43,49-verseivel összhangban.

A vallások és szekták cselekedetei szerint, amelyek hagyományokon alapszanak, ami szerint a keresztség nagyon fiatal korban hajtatik végbe, amely alaptalan a Biblia tanitásától.

A Biblia feltárja hogy a keresztség a keresztelkedo elhatározásával történik a követendö ut követésere.

Péter Apostol bemutatja az 1 Péter 3:21, hogy a keresztség nem mossa le a bünöket, hanem egy öszinte fogadalom Isten elött.

Lehet egy csecsemönek egy éret gondolata Isten elöt?Biztosan nem!, Az 1 Korithus 10:1-4,

 

     Pál Apostol bemutatja az Izraeliták elhatározásait a kereszténységükre nézve, Isten parancsolatainak végrehajtására.

A máthe 3:11-12-ben az evangélista János rámutat hogy Krisztus szelemmel és tüzzel fog keresztelni.

Más iráshelyek amik alátámasztsszák a fent emliteteket:

Efezus 4:26, János 3:5, Zsidók 10:22.

 

Magad szeplotelenül megtarsd ettol a világtól

 

     Jézus Krisztus távol tartotta magát ennek a villágnak mindenféle megalkuvásától, barátságtól, hogy ne kerüljön semiféle folt az Ö szolgálatára, János 18:36, 14:30

 

     Az osszes hivok Jézus Krisztust követik és harcolni fognak közösen hogy Istennek egy tiszta imádatot mutasanak be, és szeplotelent ettol a világtól. Jakab 1:27, (Nitulescu forditás).

Ezt a világot a láthatatlan démonok uralyák, ahogyan a valás, politika és kereskedelem ellemei is. Ez a világ bemocskolt Isten szemében és tisztálatlan. Ez a világ javithatatlan elensége Istennek, minthogy elenége a kereszténységnek akik Isten királyságának vannak felszentelve. Csodálva ezt a világot és kedvelve ennek foglalatosságait, és barátságot keresve a világgal, jelentenné Isten ellenségével valo kiegyezést, igy elkövetnék egy megnem engedet tévelygést istennel szemben. János 2:15-17, Roma 12:2, Példabeszéd 4:14-15

Mivel  a vallások és szekták elválaszthatlanok e világtól amely tisztálatlan és romlot.  Keresve az ök barátságukat amely parázna és tisztálatlan.  Bemocskolná lelkiismeretünket Isten elöt, Jakab 4:4, Galáczia 5:19-21, Péter 4:3,

 

Igy az ok jotékonysági ajánlásuk Isten elött érvénytelenek. Olvassuk az 50 Zsoltár 15-19-verseiben.

  

 

 

 

A Biblia a vallás és a kereszténység között világos külömbséget tesz:

 

A kereszténység jelenti azt akik Jézus Krisztusra hallgatnak és az Ö parancsolatait követik, ahogy az a bibliában felvan jegyezve. János 8:31-32,51, Judás 3.

 

A vallás alapozva van egy teremtménynek a beszédére. Ezek ceremonia, emberi hagyományi alapokon vannak. Máte 15:1-9, Galátyia 1:13-14, ap. Cselekedetek 17:22, Kolosse 2:8.

 

Jehova tanui nem gyakorolnak semiféle vallást, hanem egy öszinte és tiszta imádott lélekben és igazságban, János 4:23-24.

 

  

 

A keresztény és a hadviselés:

 

     Nagy külömbség van Jehova tanui közöt és a világi emberek közzöt, egy háboru esetén. A keresztén aláveti magát minden nemzeteknek törvényeivel és betelyesiti szeretettel ha azok a törvények öszhangban vannak Isten törvényével. Abban az esetben, ha a nemzetek törvényei ellentétben vannak Isten törvényeivel, a kersztén nem alkuldozik, ö Isten törvényeinek veti allá magát, igy nem cselekszik roszat, és nem követi el törvénytelenséget.

 

     Mi a pozitiv állásfoglalásuk Isten gyermekeinek a háboruval szembe, amelyrol tudjuk hogy emberi életeket követel? Az Isten beszéde határozottan mondja: „ne olj!”. Az a keresztény aki embert ol a háboruban, nem csak áthágja a parancsolatott, de áthágja Istennek az örök szövetséget, s igy elesik Istenek igéreteitol, a királyságba való bejutástól. Mozes 9:5,7, 2 Mozes 20:13, Mate 5:21, és a Iás 24:5, János 3:15, Ésaiás 9:5.

 

     Az oszinte keresztények nem mehetnek háboruban, hogy ne veszélyesztessék magukat Isten elott. Az O állásfoglalása az, hogy tartsa magát távol a két nemzet oszetüzéseitol és szentelje magá Istennek, mégha magát veszélybe sodorja is. Azok által akik ot kötelezték háborúban menni, mindhogy Isten nemtetszését vonja magára Isten törvényeinek megszegése által. Jóbb követni a régmultba felhozott pédákat amik emlitve vannak a zsidok 11:36-38 verseiben,

minthogy hábaruban menni. Egyes papok és prédikátorok által megszentelve. Akik egymást oldokölik Jézus Krisztus nevében.

 

Hogyan oltözük fel a fegyverzetet?

 

1.      Derék ov? Legyen tiszta szívetek. Légy egy törekvo és hivo szolga az igazságnak. A szeretet inditson az Isten szolgálatra. Szeretetbol szolgáld.

 

2.      Melvért: keresd hogy tetszél Istennek. Tanulmányozd az Ö szavát, és alkalmazd a tetteidbe nap, nap után. Hagyad hogy egy igazságos jelemé tegyen. Legyen egy tiszta szived.

 

 

3.      Saruk: ne keres viszálykodást. Közosen szenvedj a testvérekkel. Éj békeségben amig nincs valora váltva az Isteni megmentés.

 

4.      Melvas: Örizd meg az Istenbe vetet hited. És az igazságába maradj. Ne keresd a mások tanácsit. Jehovára támaszkodj.

 

5.      A sisak: Törekedj magasztalni a te szivedbe Isten és Jézus Krisztus elismerését. Tanulmányozd  folytatosan Isten igazságát.  Táplákoz a gondoskodot  táplálékból.  Mindig szemelöt tartsad hivatásod és a poziciót amelyet kaptál.

 

6.      A kard: ismerd el irásban és lélekben, alkalmazd az ellenség elleni harc letörésére a ti harci kiáltásotok legyen: irva van”.

 

7.      A szavazat: Lélekben és igazságban mindenap cselekedjünk. Vegyétek az ur Jézust segitségül minden munkátokhoz. Telyetek el az O szelemével. Ha igy cselekedtek, erosek lesztek az úrban, amely erot az Ö felsosége ad, és a gyozelem bisztos.

 

Ki Jehova és az O tanui?

 

A      2 Mozes 3:15-be, monda Isten Mozesnek: igy szóly az Izrael fiaihoz: az úr, a ti atyátoknak Istene, Ábráhámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákokban Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mind örokké és ez az én emlékezetem nemzetségrol nemzetségre.

A 2 Mózes 17:14-15-ban irva van: „És monda az Mózesnek: ird meg ezt emlékezetül a könyvben és ad tudtára Jozsuénak, hogy mindenestol eltörlom Amálek emlékezetét az ég alól és épite oltárt Mozes és nevezé nevét, „Jehova-Nisszinek”.

És Ésaiás 42:8-ban, Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsöségemet másnak nem adom sem dicséretemet a bálványoknak. Innen kitünik hogy Jehova azörökké létezö önmagában, és szoros kapcsolatban van az ö népével, minden szinten. Jézus Krisztus Istennek szeretet fia és a fo tanuja, Jehovának, ahogyan irva van Máté 3:17, és jelentések 1:5 valamint Ésaiás 55:4-verseiben.

Jézus Krisztus felhatalmazta az összes követoit hogy tanuk legyenek a földnek mind végsö határáig. Betejesivém  az 5 Mozes 22:10 és a ap. cselekedetek 1:8-ban lévo utasitások szerint. Jehova tanui egy vállasztott nép minden nemzetség közüll, Jehován keresztül. Jehovának mindig voltak tanui a földön Ábeltol napjainkig. Igy van megirva a zsidók 11 fejezetbe és 12:1-versében. Az ok megnevezésük nem egy ember által volt megnevezve hanem Jehova Isten szája határozta el. Ésaiás 62:2, Ésaiás 43:10-12.

 

Jehova Isten különlegesen ,magassabban gondolkodik ennek a foldnek gondolatainál ami irva van Ésaiás 58:8-9 verseiben. Hasonloképpen az Ö tanui is enek a világnak szektái és vallásaitól lényegesen külömboznek. Irva van Eszter 3:8, Roma 12:2-be.

 

   Bálványok-Bálványok imádása:

 

     Jehova Isten Jeremiás profétán keresztül külömbséget tesz a rosz szokások közöt  amit  a népek gyakoroltak, és tanácsolja az Ö népének hogy az egyedüli igaz Istent tisztelni,  külömbséget teni közöte és a bálványok közt. Ieremiás 10:1-10.

 

Isten szövetséges népének megvolt tiltva a bálványimádás a 10 parancsolat által a 2 Mozes 20:3-6 szerint.

 

Jézus szintén megtiltotta a bálvány imádást, és arra utasitotta  tanitványait, hogy kizárolagosan Jehova Istennek szenteljék magukat lélekbe és igazságba. János 4:22-27.

 

A végleges elhatározás , az apostolok, presbiterek és a testvérek tanácskozása után a következök voltak: ap. cselekedetek 15:28-29-versei szerint. Távol tarsák magukat a bálvány imádástól. Sot még embereket, sem tanukat senkit nem lehet bálványozni (ahogyan volt ez Pál és Barnabás esetében), ap. cselekedetek 14:11-18.

 

     Gondoljátok meg szeretet kutatók, hogy Isten helyesli a vallásoskodok alkalmazásainak gyakorlásait. (Csontok imádása, képek, szobrok, bálványok és másokat, ehez hasonlokat?) János apostól szerint mondot Bibliai vállasz a következo:

Fiacskám, oltalmazátok meg magatokat a bálványoktól” 1 János 5:21, 97 zsoltár 7.

 

   Elhulcoltak Moldovából Sibériában:

 

d) Egy szigoru hadmüvelet:

 

     „Cifrata” nevü hadmüvelet 1951 Aprilis 1-én kezdodöt reggel 4 órakor és befejezodöt ugyan azon a napon este 20:00 órakkor. A hadmüvelet eredményeként az elhurcolták és fogjok 723 család és 2617 személy, amelybol 808 férfi, 967 no, és 842 gyermek.

A deportáltak két részben voltak felcsomagolva, amelyek április 1-je éjelétol másnap, április 2-án reggel Siberia felé veték az utat. A deportáltak április 13 és 14-én 1951-ben megérkeztek. Mivel nagyon felül voltak  vigyázva a szerelvénybol senkise szökhetet meg.

A deporálás ideje alat 4 gyermek születet és egy agyhártya gyuladésban szenvedo meghalt.

Az orosz hadszolgálat 1956-kimutatásábol kitünik, hogy a moldovai Jehova tanui, a balkáni országok, ukrajnai, beloruszi összesen 7449 személy volt. Krasznoianszk, Irkutsk és Tomsk tartományokban.

A Jehova tanui” összegyüjtésekor 546 kisegito munkás, a nemzeti titkos szolgálat miniszteriumtól 1127 tiszt, szakasztvezeto és katona, ugyanazon miniszteriumok alárendelve. 275 tiszt, katona, a belügyi miniszteriumhoz tartozok, és 750 személy aki rendfentartok pártokból voltak, akik részt vettek. A miszió munkában, hadmuveletben.

 

   Papság

 

     Jehova tanui közül nincsenek papok. Elismervén papként Jézus Krisztust, a Bibliai feljegyzés alapján a zsidók 7:24-25.  szerint elso pap és király amit a Biblia emlit Melkisédek 1 Mozes 14:17-20.

Jehova Isten profétai képeket alkotott a régmultba amelyek napjainkban teljesülnek Jézus Krisztustól erefelé. Roma 14:4, 1 Korinthus 10:11, Zsidok 10:1.

Melkisédek Jézus Krisztust árnyékolta elo, 110 Zsoltár 4, Zsidók 7:1-4, 5:5-6.

A megbizható hüségéért Jézust halhatatlansággal jutalmaztatot meg amelyet a halottaiból való feltámadáskor kapot meg. 1 Péter 3:18.

Mivel Jézus örökké él papi tisztséget kapot örökre. János 5:26, Zsidók 7:24.

Amiért nincs örököse vagz utodja.

Vajon a mai papok honnan kapták a papságot, mivel Jézus Krisztusról nem ment át senkire? Jézus Krisztus földön létekor helytelen véleménye volt a papokról, irástudok és farizeuskról. Máte 15:1-9,23:9.

 

Egyes papok már az elso évszázadtól megértették, hogy téves uton vannak, és az apostolok oldalára álltak és Jézus Krisztus tanitványaihoz. Apostolok cselekedetei 6:7.

 

Jól tennék a papok és prédikátorok a valásos szektákból hogyha követnék azokat akik követték Jézust és Apostolokat. Zsidók 4:1, cselekedet 17:30-31.

Szombat nap:

     Az emberek nem akarnak hallani háborukról és viszájkodásról, béke után vágynak. Hogyan valosul ez meg? Az Bibliai feljegyzések beszélnek egy nyugalmi napról, szombatról amely az Izrael népének volt adva a mozesi törvény által a 2 Mozes 20:8-11. Egy parancsolat sem volt adva egy nyugalmi nap megtartására a Mozesi törvény elött vagy Jézus Krisztustól erefele, földre jövetele óta, és meghalván a fatörzsön véget vetett a Mozesi törvénynek. Roma 10:4, Kolosse 2:14, Zsidók 10:1, Galátzia 3:24-26.

A szent szellem által vezetve Jézus követöi a népbol megtértekért elhatározták, semiféle nehéségeket ne tegyenek rájuk amelyek irva vannak az apostolok cselekedetei 15:28-29-versei szerint.

Igy tehát egy szombati nap sincs. Zsidók 4:1-11. Igy Jézus betöltötte a szombati napot. János 5:17-18. Igy a keresztények kegyelem és nem törvény allat élnek. Roma 6:14.

A Biblia irja továbbá a galátzia. 4:9-11-en, hogy ne tarsuk napokat (holnap, idök, évek) mint egy ünnepi napot, vagy szombati napot. Mégis egyes valásoskodok különösen tartják a szombatot, vasárnapot vagy más napokat. Galátzia 5:4, 1 Tesshalonika 4:8

 

   A LÉLEK

 

Eltéröen ezenvilági szekták és valáskodok véleményei szerint Jehova tanui a szentirásból tanitják ezen kapcsolatosan az emberi lélekrol?

-          Hogy a lélek maga az élö ember

-          És hogy a lélek (ember) halandó.

-          A halál után se nem örvend és nem szenved, eszméletlen.

 

     Ezek az igazságok Jehova törvényében tudomásul adatak Ádámnak:

Az ember lélek összevan tevodve a föld és annak anyagi dolgaikból, és Istentol kapot lehelettel egybe. Mozes 2:7

Hogy a szentirás ne legyen elcsavarva, látjuk hogy az emberi léleknek meg kell halnia és ezzel az Isteni hatalom, halálal jogosan a halállal, sujtja a bünért. 1 Mozes 2:16-17, Roma 6:23, 89 Zsoltár 48.

Elentétben a vallásos tanitással hogy az emberi lélek halhatatlan. Az Istentol feltárt igazságok világosan tanitják az elenkezöt az Ezékiel 18:4,20, 78 Zsoltár 50, és Jakab 5:20. verseiben.

A lélek nem megyen az örök györtelemre vagy a menyben, hanem a sirgödörbe, ami a szentirás következö verseiben van igazolva. 1 Mozes 3:19 Prédikátor 9:5,10, János 3:13

 

   Háromságtan

 

     Jehova tanui elismerik, és egy igaz Istennek szentelik fel magukat, akinek neve Jehova, és elismerik Jézus Krisztust mint az o fiát. Ezek nem egy egyedülálló személyek. A szent szellemmel együt alkotnak a háromságot, még pedig egy Istent három személyiségbe, akik egyenloek, hatalomban, szentségben, és halhatatlanságba, ugy ahogyan tanitják a háromságtan tiszteloi.

Jézus elismerte az O atya felsöbbségét és sohasem hitte magát egyenlönek vele. Filippi 2:6, János 14:28, 1 Korintus 15:28.

A háromságtatannak szenteloi tanitják hogy a szentlélek egy személy, de a biblia a szentlélek felöl azt mondja egy Isteni ero akit ugy az atya mint a fiu és az apostolok is használták. ap. cselekedetek 1:8, 20:22, 2:2-4.

     A vallásoskodok Jézus Krisztus szavait használják a János 10:30 versébe ahol mondja Én és az atya egyek vagyunk”, de ottan nem emlitetik egy harmadik személy, és azt sem mondja hogy személybe egyekés egy” ami azt jelenti hogy cselekedetekben egyek munkára nézve, közös célkitüzésre, ebol a szempontbol az apostolok is egyek voltak az atyával és a fiúval, János 17:21

Vajon ebben a esetben egyek voltak személyben? Távol legyen!

A háromságtan tanitása hamis pogány vallásoktól kölcsönvéve, bevezete Tertulián vallásos keresztény álltal, és továbbá 325-ik évbe Kosztántin császár álltal megerositve. Ezt nen találjuk a Bibliában. És ezennel gyalázatot hoznak Isten nevére.

 

Események

 

2015  Aprilis 3 -

emlék vacsora ünnepe

 

2015 Ianuár 1, 2, 3 -

Teokratikus bátoritó összejövetel Kolozsváron,

Babes-Bolyai egyetem

 

2014 Ianuár 2 - 11:00 ora, 

Teokratikus bátoritó összejövetel Kolozsváron,

Arany János utca 11 szám, (sétatéren)

 

2014 Ianuar 1 -  14:00 ora,

Teokratikus bátoritó összejövetel Kolozsváron,

Arany János utca 11 szám, (sétatéren)

 

2013 December 26 - 11:00 ora,

Teokratikus bátoritó összejövetel Kolozsváron,

 Arany János utca 11 szám, (sétatéren)

 

2013 December 25 - 14:00 ora,

Teokratikus bátoritó összejövetel Kolozsváron,

Arany János utca 11 szám, (sétatéren)

 

2013 Augusztus 11 -

keresztségi öszejövetel Kolozsváron

 

2013 Augusztus 4 - 

Teokratikus buzditó öszejövetel

Khisinoban (Orosz Moldova)

 

2013 Iulius 28 -

keresztségi öszejövetel

Szatmár-Németiben

 

2013 Iulius 21 -

évi kongreszus  Máramaros Szigeten

 

2013 Iulius 30 - Bibliai elöadás

Gyula-Fehérváron,

az egyetemi kulturterem házában 14:00 orai kezdettel

 

2013 Március 26 -

emlék vacsora ünnepe

 

2013 Ianuár 01-02 - évi

öszejövetel teokratikus öszejövetel Kolozsváron

a Babes-Bolyai egyetem teremben.

 

2012 December 25-26 - évi

teokratikus öszejövetel Kolozsváron

a Babes-Bolyai egyetem teremben

 

2012 szeptember 16-én

bibliai elöadás,

Hereclean” Szilágy megyében

 

2012 12 Augusztus - teokratikus

 öszejövetel,

"Suceava" kultur teremben

 

2012 Iulius 1 - Teokratikus

 összejövetel és keresztség,

„Chisinau” (Orosz Moldova)

 

2012 Aprilis 6 -

emlékvacsora

 

2012 Ianuár 1-2 - Teokratikus

összejövetel Kolozsváron